Zakaz rejestracji aut spalinowych od 2035 w Polsce i Europie

Parlament Europejski, w ramach pakietu Fit for 55, w czerwcu 2022 roku przyjął prawo. Wedle tego prawa już od 2035 zostanie wprowadzony zakaz rejestracji aut spalinowych w Unii Europejskiej. Zakaz ten dotyczy tylko nowych pojazdów, rejestrowanych po raz pierwszy. Jest to jednak znaczący krok w stronę absolutnej dekarbonizacji transportu w Europie do roku 2050.

Przedstawiciele państw UE zgodzili się, aby od 2035 r. możliwa była rejestracja tylko samochodów zeroemisyjnych, podaje portal Deutsche Welle. Decyzja miała zapaść w nocy z wtorku na środę, 29 czerwca, w Luksemburgu podczas spotkania ministrów środowiska państw UE.

spaliny korek zakaz rejestracji aut spalinowych

Zakaz rejestracji aut spalinowych i Fit for 55 – reakcje producentów i krajów.

Włochy, Portugalia, Słowacja, Bułgaria i Rumunia już teraz chcą przełożyć obowiązek sprzedaży tylko nowych zeroemisyjnych pojazdów o 5 dodatkowych lat. Na rok 2040. Redukcja CO2 o 100% z nowych pojazdów jest drastycznym krokiem. Mimo sprzeciwu niektórych krajów, data 2035 wydaje się być definitywna i ostateczna. Co prawda, zakaz rejestracji aut spalinowych zacznie obowiązywać za kilkanaście lat – do tego czasu jeszcze wiele może się zmienić. Wszak przez ostatnie 3 lata zmagaliśmy się już ze światową epidemią, trwa wojna na Ukrainie, a świat stoi u progu rozległego kryzysu gospodarczego (presja inflacyjna, i ogłoszone przez Bank Światowy ryzyko stagflacji).

Co więcej, jak zauważył Oliver Zipse (CEO BMW Group i Prezydent ACEA): W Unii Europejskiej mamy 307 000 punktów ładowania. Do tego połowa z nich ulokowana jest w 2 krajach! Jak podaje Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów 29% wszystkich europejskich ładowarek do pojazdów BEV i PHEV znajduje się w Holandii. Co więcej – 19% z nich jest zlokalizowanych w Niemczech. W latach 2017-22 ilość ładowarek wzrosła o 180%! Aby sprostać wymaganiom UE co do celów klimatycznych (Fit For 55), do 2030 dostępnych musi być ok. 6,8 miliona ładowarek.

Producenci samochodów przeznaczyli na badania i rozwój miliardy dolarów. To wszystko w stronę dekarbonizacji transportu i dopasowania całej motoryzacji do zakazu rejestracji aut spalinowych od 2035 roku. Wszystko zgodnie ze wskazówkami Fit for 55.

Fit for 55 – na czym polega?

Rada Europejska przyjęła stanowiska negocjacyjne (podejścia ogólne) w sprawie ważnych wniosków ustawodawczych z pakietu „Nadaje się na 55 lat”. Zaprezentowany przez Komisję Europejską w 2021 r. pakiet umożliwi Unii Europejskiej redukcję emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55% do 2030 roku. Ma się to odbyć w porównaniu z poziomami z 1990 r. oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 roku.

Osiągnięcie pod przewodnictwem prezydencji francuskiej porozumienia między państwami członkowskimi w sprawie pakietu „Fit for 55” jest kluczowym krokiem w realizacji celów klimatycznych UE. Transformacja ekologiczna i energetyczna będzie wymagać udziału wszystkich sektorów i wszystkich państw członkowskich w sposób sprawiedliwy i integracyjny. Rada Europejska jest teraz gotowa do negocjacji z Parlamentem Europejskim w sprawie zawarcia pakietu. To stawia Unię Europejską bardziej niż kiedykolwiek w awangardzie walki ze zmianami klimatycznymi.

Państwa członkowskie przyjęły wspólne stanowisko w sprawie unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS). Wspólne stanowisko dotyczy również podziału wysiłków między państwami członkowskimi w sektorach nieobjętych systemem ETS (ESR). Po wtóre dotyczy także emisji i pochłaniania wynikających z użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF). Finalnie porozumienie dotyczy także stworzenia społecznego funduszu klimatycznego (SCF) i nowych norm emisji CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych. Umowy te otwierają drogę do negocjacji z Parlamentem Europejskim w sprawie finalnego zatwierdzenia kierunku działań ekologicznych w ramach całej Wspólnoty Europejskiej. Co za tym idzie – również wskazanie na zakaz rejestracji aut spalinowych po 2035 roku na terenie państw członkowskich.

System handlu uprawnieniami do emisji Unii Europejskiej.

Unijny System Handlu Emisjami (ETS) to rynek uprawnień do emisji oparty na systemie limitu i handlu uprawnieniami do emisji. To system dla przemysłów energochłonnych i sektora energetycznego. Rada zgodziła się utrzymać ogólny cel redukcji emisji o 61 proc. do 2030 r. w sektorach objętych EU ETS.

Ponadto Rada Europy zgodziła się również na jednorazową redukcję całkowitego pułapu emisji o 117 mln uprawnień („rebazing”). Ponadto zgodziła się na na zwiększenie rocznej stopy redukcji pułapu o 4,2% rocznie („liniowy współczynnik redukcji”).

Pamiętajmy, że Rada zatwierdziła propozycję wzmocnienia rezerwy stabilności rynkowej (MSR). Zrobiła to poprzez przedłużenie na rok 2023 zwiększonego rocznego wskaźnika pobierania uprawnień (24%). Ponadto Rada zrobiła to poprzez ustalenie progu 400 mln uprawnień, powyżej którego te umieszczone w rezerwie nie są już ważny.

Finalnie Rada zatwierdziła propozycję stopniowego zniesienia bezpłatnych uprawnień dla sektorów, których dotyczy CBAM. Dotyczyć to będzie okresu dziesięciu lat między 2026 a 2035 r. Rada zaakceptowała jednak wolniejszy redukcji na początku i przyspieszonej stopy redukcji pod koniec tego 10-letniego okresu. Wsparcie dekarbonizacji tych sektorów będzie możliwe za pośrednictwem funduszu innowacyjnego. Rada zwróciła się również do Komisji o monitorowanie wpływu CBAM.

Fundusz modernizacyjny – mechanizmy europejskiego handlu emisjami CO2.

Jeżeli chodzi o fundusz modernizacyjny, Rada utrzymała wzrost jego wielkości poprzez sprzedaż na aukcji dodatkowego 2,5% pułapu. Zdecydowała się również na zwiększenie udziału inwestycji priorytetowych do 80% oraz dodanie nowych kwalifikujących się sektorów, zgodnie z propozycją Komisji . Rada podjęła decyzję o rozszerzeniu listy państw członkowskich korzystających z Funduszu Modernizacyjnego. Projekty dotyczące gazu ziemnego co do zasady nie będą kwalifikowały się do Funduszu. Rada wprowadziła jednak środek przejściowy umożliwiający beneficjentom Funduszu dalsze finansowanie projektów dotyczących gazu ziemnego pod pewnymi warunkami.

Zatem Rada wzmocniła również niektóre przepisy funduszu innowacyjnego. Dotyczy to w szczególności w odniesieniu do zdolności mających na celu zwiększenie skuteczności i równowagi geograficznej udziału w projektach, przy jednoczesnym zachowaniu zasady doskonałości w alokacji projektów. Finalnie Rada zgodziła się zwrócić szczególną uwagę na dekarbonizację sektora morskiego w ramach funduszu innowacyjnego.

elektrownia emisja co2 zmiany klimatyczne

Społeczny fundusz klimatyczny Unii Europejskiej.

Rada Europy zgodziła się na utworzenie Społecznego Funduszu Klimatycznego. Zrobiła to w celu wsparcia wrażliwych gospodarstw domowych, mikroprzedsiębiorstw i użytkowników transportu. Zrobiła to aby wesprzeć tworzenie systemu handlu uprawnieniami do emisji dla sektorów budownictwa i transportu drogowego. Związane jest to z obawami wynikającymi z zakazu rejestracji aut spalinowych na terenie Unii Europejskiej po 2035 roku.

Każde państwo członkowskie przedstawiałoby Komisji „plan dotyczący klimatu społecznego”. Plan ten zawierający zestaw środków i inwestycji mających na celu zaradzenie wpływowi cen emisji dwutlenku węgla na wrażliwych obywateli. Fundusz zapewni wsparcie finansowe państwom członkowskim na sfinansowanie działań i inwestycji określonych w ich planach. Fundusz pokryje również zwiększenie efektywności energetycznej budynków, renowację budynków, dekarbonizację ogrzewania i klimatyzacji w budynkach. Po wtóre pokryje również absorpcję zeroemisyjności oraz niskoemisyjna mobilność i transport.

Rada uzgodniła, że ​​fundusz będzie częścią budżetu UE i zasilany z zewnętrznych dochodów przeznaczonych na określony cel do maksymalnej kwoty 59 mld euro. Taka architektura budżetowa pozwoliłaby funduszowi korzystać z szeregu gwarancji związanych z budżetem europejskim bez ponownego otwierania wieloletnich ram finansowych UE.

Fundusz zostałby utworzony na lata 2027-2032. Co więcej, zbiegałby się z wejściem w życie ETS dla sektorów budownictwa i transportu drogowego. Rada postanowiła zastosować pułap 35% szacowanych całkowitych kosztów planów społecznych dotyczących klimatu. Zrobiła to w odniesieniu do możliwości oferowania przez państwa członkowskie tymczasowego bezpośredniego wsparcia dochodów.

Fit for 55 i zakaz rejestracji aut spalinowych w Polsce – konsekwencje dla biznesu i flot.

Z perspektywy zarządzania flotą auta elektryczne staną się wymogiem za 3-4 rotacje leasingowe. To niewiele czasu na strategiczne planowanie i przygotowanie floty do całkowitej dekarbonizacji. Dlatego już teraz warto zwrócić uwagę na program Cartrack ECODRIVING. Projekt ten pozwala profilować kierowców i prowadzić biznesową (g)rywalizację, co w efekcie prowadzi co redukcji śladu węglowego i spadku bieżących kosztów utrzymania floty.

lokalizacja samochodów, system monitoringu pojazdow gps, system monitorowaina pojazdów gps, tańsze paliwo

Zacznij od małych, ale odpowiednio zaprojektowanych kroków, aby już teraz realizować we flocie kwestie związane z elektryfikacją i dekarbonizacją. Dzięki temu w 2035 Twoja flota i biznes będą gotowe na zielona transformację. Wypełnij poniższy formularz aby dowiedzieć się więcej na temat możliwości, jakie system Cartrack daje w zakresie dekarbonizacji firmowej floty: